Wärmepumpen-Hybridsystem mit Öl-Brennwertkessel Logano plus KBH195i